“ఆటా” రెండోరోజు సాయంత్రం విశేషాలు

“ఆటా” రెండోరోజు సాయంత్రం విశేషాలు

17వ ఆటా మహాసభల రెండోరోజు సాయంకాల కార్యక్రమానికి ప్రవాస అతిథులు భారీగా తరలివచ్చారు. సాయంకాల కార్యక్రమాన్ని కామినేని ఉపాసన తన ప్రసంగంతో ప్రారంభించారు. జ

Read More