కిటికీ కృష్ణుడు గురించి తెలుసా?

కిటికీ కృష్ణుడు గురించి తెలుసా?

గర్భగుడి ఎదురుగా నిల్చుని ఇష్టదైవాన్ని మనసారా పూజిస్తే అదో ఆనందం. కానీ ఉడిపిలోని కృష్ణమఠంలో మాత్రం స్వామిని తొమ్మిది రంధ్రాలున్న కిటికీ లోంచి దర్శించు

Read More