కుటుంబ తగాదాల్లో హిందూజా సోదరులు

కుటుంబ తగాదాల్లో హిందూజా సోదరులు

భారత వ్యాపార రంగంలో హిందుజా సోదరులకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. వారి గ్రూప్‌ నిర్వహించే వ్యాపారాలను నలుగురు సోదరులు సమష్టిగా నిర్వహిస్తారనే పేరుంది. ఇప్పుడ

Read More