కొరోనా నినాదాలు

కొరోనా నినాదాలు

?కరోనా పై నినాదాలు? 1. మాస్క్ ను దరించుదాం--కరోనాను నివారించుదాం. 2. ఇంట్లో ఉంటే ఉగాది-- బయటకు పోతే సమాధి. 3. కరోనా అంతం-- అదే మన పంతం 4

Read More