కోటప్పకోండపై శివరాత్రికి ఆంక్షలు లేవు-TNI ఆధ్యాత్మిక వార్తలు

కోటప్పకోండపై శివరాత్రికి ఆంక్షలు లేవు-TNI ఆధ్యాత్మిక వార్తలు

* సూర్యుని ద్వాదశ రూపాలు.1. ఇంద్రుడు :స్వర్గాధిపతి అయి దుష్టశక్తులను సంహరించాడు.2. ధాత :ప్రజాపతియై భూతములను సృష్టించాడు.3. పర్జన్యుడు:తన కిరణాలతో నీ

Read More