జిలెబీ అలా ఇండియాకు వచ్చింది

జిలెబీ అలా ఇండియాకు వచ్చింది

అలసి సొలసి ఇంటికి బయలుదేరుడుండగా... ఓ వీధి దుకాణంలో అప్పుడే తయారుచేసిన వేడి వేడిగా జిలేబీ మీ కంటికి ఎదురైతే.. ఇక మీ అడుగులు ఇంటికి బదులుగా ముందు జిలే

Read More