వేణువు వన్నెలు

వేణువు వన్నెలు

అమ్మాయిలు తాము ఎంచుకునే దుస్తులు, నగలు వంటివి అందంగా ఉండాలని మాత్రమే కోరుకోరు. వాటిలో తమ అభిరుచీ కనిపించాలని అనుకుంటారు. అలాంటివే ఈ మురళీ డిజైను పెండె

Read More