సంగీత స్వరప్రభంజనం…ఎస్.జానకి-TNI కథనం

సంగీత స్వరప్రభంజనం…ఎస్.జానకి-TNI కథనం

‘‘కోకిలమ్మ బడాయి చాలించుమా.. సుశీల, జానకమ్మా స్వరాలు నీలో లేవమ్మా..’’ అంటూ ఓ కవీంద్రుడు ఇద్దరు గాన సరస్వతుల గొప్పతనానికి అందమైన బాణీ కడితే అది ప్రేక్ష

Read More