సారెలో చేపలు పెట్టి ఇస్తారు

సారెలో చేపలు పెట్టి ఇస్తారు

బెంగాలీలకు చేపలంటే ఎంత ఇష్టమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. అయితే, చాలామందికి తెలియంది ఏంటంటే... బెంగాలీ సంప్రదాయంలో అన్నప్రాసన దగ్గర్నుంచి పెళ్లీ, అంత

Read More