సింగపుర్ జలయజ్ఞం ఆదర్శప్రాయం

సింగపుర్ జలయజ్ఞం ఆదర్శప్రాయం

ధనం మూలం ఇదం జగత్‌... అన్న మాట ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఆమోదం పొందుతుంది. సింగపూర్‌లో ఈ మాట చెబితే ‘‘నిజమే కానీ, మాకు మాత్రం ‘జలం మూలం ఇదం జగత్‌’ అనేదే అంత

Read More