వేడుకగా టాకో దీపావళి-2019 TACO Ohio Diwali Celebrations On Grand Scale

వేడుకగా టాకో దీపావళి

సెంట్రల్ ఒహాయో తెలుగు సంఘం(టాకో) దీపావళి వేడుకలు శనివారం నాడు వేడుకగా జరుపుకున్నారు. టాకో అధ్యక్షుడు పొట్లూరి ఫణిభూషణ్ జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమా

Read More