ప్రతిరోజు కళ్లపై అరచేతులతో రుద్దుకోవాలి

ప్రతిరోజు కళ్లపై అరచేతులతో రుద్దుకోవాలి

సర్వేంద్రియాణాం నయనం ప్రధానం. చూపు లేకపోతే ప్రపంచమంతా చీకటే. కంట్లో నలక పడినప్పుడో, కళ్ల కలక వచ్చినప్పుడో.. లేదూ ఏ కారణంతోనైనా కళ్లు తెరవలేకపోతేనే తెల

Read More