ఏడువారాల నగలు…ఏయే రోజున పెట్టుకోవాలి?

ఏడువారాల నగలు…ఏయే రోజున పెట్టుకోవాలి?

నగలంటే ఇష్టపడని స్ర్తిలు ఎవరూ ఉండరు. పండుగలన్నా, శుభకార్యాలన్నా ముందు స్ర్తిల చూపు నగలపైనే. ఎవరు ఎలాంటి నగలు పెట్టుకుని వచ్చారు అని చూస్తుంటారు. దాదాప

Read More