ఇండియా గేట్‌కి చారిత్రక నేపథ్యం

ఇండియా గేట్‌కి చారిత్రక నేపథ్యం

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఉన్న ఇండియా గేట్‌కి చారిత్రక నేపథ్యం ఉంది. వీర జవానుల జ్ఞాపకార్థం ఇండియా గేట్‌ని నిర్మించారు. దీన్ని 1921 ప్రారంభించారు. 1931లో ద

Read More