అది విధి ప్రభావం

అది విధి ప్రభావం

‘‘నటిని కావడం మొదలుకొని, నాకొచ్చే అవకాశాల వరకూ అన్నీ అనుకోకుండానే జరుగుతుంటాయి. అందుకే కెరీర్‌ పరంగానైనా... వ్యక్తిగతంగాఅయినా దేని గురించీ ఎక్కువగా ఊహ

Read More