పళ్లపాచి నివారణ ఎలా?

పళ్లపాచి నివారణ ఎలా?

దంత క్షయం, పండ్ల చిగుళ్ల వ్యాధులకు అత్యంత సాధారణ కారణాల్లో పండ్ల పాచి ఒకటి. పళ్లపై కట్టే ఈ పాచి పదార్ధం తెల్లగా ఉండటం వలన, మొదట దీన్ని గుర్తించటం కష్ట

Read More