కాశ్మీరి కుంకుమపువ్వు ప్రత్యేకత ఇది

కాశ్మీరి కుంకుమపువ్వు ప్రత్యేకత ఇది

కుంకుమపువ్వు... ఆ పేరు వినగానే మనకే కాదు, ప్రపంచానికంతటికీ కశ్మీరే గుర్తొస్తుంది. అక్కడ పండిన పువ్వును పాయసం, హల్వా, బిర్యానీ... ఎందులోనైనాగానీ చిటికె

Read More