భోగి పండుగ కథ

భోగి పండుగ కథ

'ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో దండో దమయతా దమః' అన్నది విష్ణు సహస్ర నామం. ధనుస్సే వేదము, ధనుస్సనే వేదము. ఇవన్నీ శ్రీ మహావిష్ణువు సహస్ర నామములు. సీతాకల్యాం - ధనుర్

Read More