ఈ ఇల్లు ₹87లే!

ఈ ఇల్లు ₹87!

ఎనభై ఏడు రూపాయలు పెడితే మీరో ఇంటి వారు కావచ్చు. అదేంటి? మరీ 87 రూపాయలకు ఇల్లు ఎవరు అమ్ముతారని అంటారా? అమ్ముతున్నారు. అయితే ఇక్కడ కాదు. ఇటలీలోని సిసిలీ

Read More