11 దేశాల కవులతో అంతర్జాతీయ ఉగాది కవి సమ్మేళనం

11 దేశాల కవులతో అంతర్జాతీయ ఉగాది కవి సమ్మేళనం

వంశీ అంతర్జాతీయ సాహితీ పీఠం, శ్రీ సాంస్కృతిక కళాసారథి- సింగపూర్ సంస్థల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం అంతర్జాల వేదికపై ‘ఉగాది కవి సమ్మేళనం’ కార్యక్రమం ఘనం

Read More