ఖమ్మంలో కుట్టుమిషన్లు పంపిణీ చేసిన తానా ఫౌండేషన్

ఖమ్మంలో కుట్టుమిషన్లు పంపిణీ చేసిన తానా ఫౌండేషన్

ఖమ్మం సత్య మార్గం సర్వీసెస్ సొసైటీ అధ్వర్యంలో మహిళలకు ఉచితంగా టైలరింగ్ లో శిక్షణ ఇచ్చి వారికి TANA తరుపున సామినేని ఫౌండేషన్ చైర్మన్ సామినేని రవి సమకూర

Read More