చిట్టి సూర్యుడిని కనుగొన్న నాసా

చిట్టి సూర్యుడిని కనుగొన్న నాసా

విశ్వంలో ఎన్నో నిగూఢ రహస్యాలున్నాయి. విశ్వం, గ్రహాల ఆవిర్భావం తదితర రహస్యాలను ఛేదించేందుకు శాస్త్రవేత్తలు ఎంతో శ్రమిస్తున్నారు. వీరికి జేమ్స్‌వెబ్‌ టె

Read More