పాకిస్థాన్‌లో పైశాచిక వివాహాలు

పాకిస్థాన్‌లో పైశాచిక వివాహాలు

బ్రాహ్మం, దైవం, ఆర్షం, ప్రాజాపత్యం, ఆసురం, గాంధర్వం, రాక్షసం, పైశాచం అని వివాహాన్ని ఎనిమిది విధాలుగా శాస్త్రాలు సూచిస్తున్నాయని గతవారంలోనే చెప్పుకున్న

Read More