ఆటల తదియ = అట్లతద్ది

ఆటల తదియ = అట్లతద్ది

ఆశ్వయుజ తదియ రోజున మహిళలంతా జరుపుకునే సంప్రదాయమైన పండగ అట్లతద్ది. చంద్రకళలో గౌరీదేవిని ఆరాధించే తిధి ఇది. ఈ పండుగలో కన్యలు మొదలుకొని ముత్తైదువుల వరకు

Read More