విజయనగరం జిల్లా శంబలనగరిలో గాయత్రి ప్రతిష్ఠ

విజయనగరం జిల్లా శంబలనగరిలో గాయత్రి ప్రతిష్ఠ

* గాయత్రి తపస్వి శంబలనగరి * రుషి తండ్రి ఆధ్యాత్మిక నిలయంలో ప్రతిష్ట * రుషి తండ్రి తపశ్శక్తి స్వీకరించే మహదవకాశం గాయత్రి...గాయత్రి...గాయత్రి..

Read More