ముంగిట్లో దేవుళ్లు

ముంగిట్లో దేవుళ్లు

ముంగిట్లోనూ దేవుడి మంటపం ముందూ ముగ్గు వేయడం మన సంప్రదాయం. కానీ మనకు ఎన్నో పండగలూ వేడుకలూ... వాటిని ప్రతిబింబించేలా ముగ్గు వేయడం ఓ ముచ్చటైన ఆచారం... వ

Read More