సంతోషం ఉన్న రోజులే ఐశ్వర్యానికి చిహ్నం

సంతోషం ఉన్న రోజులే ఐశ్వర్యానికి చిహ్నం

ఉన్నన్ని రోజులు సంతోషంగా ఉంటే అదే ఐశ్వర్యం.. ఐస్క్రీమ్ తిన్నా కరిగిపోద్ది, తినకపోయినా కరిగిపోద్ది. జీవితం కూడా అంతే... ఏంజాయ్ చేసినా కరిగిపోద్ది, చ

Read More