పల్లెలు నేర్పినవి ఈ పాఠాలు

పల్లెలు నేర్పినవి ఈ పాఠాలు

మా పల్లెలు నేర్పిన జీవిత పాఠాలు పొలం గట్లపై నడిపించి, తడబడకుండా నిలదొక్కుకోవటం నేర్పింది. అకాల వర్షాలకు, గాలి దుమారాలకు పంటలు పాడై పొతే, నష్టా

Read More