ఆమె కేశాలే తులసీగా మారాయి

ఆమె కేశాలే తులసీగా మారాయి

ఎవరి పవిత్రతనైనా తులసితో పోల్చుతారు. తులసి అనే పదానికి పోల్చడానికి వీల్లేనిది అని అర్థముంది. అంతటి జగదేక సుందరి మానసికంగా మరింత అద్భుతమైంది. నిష్కల్మష

Read More