10న విశ్వనాథ 125వ జయంతి వేడుకలు

10న విశ్వనాథ 125వ జయంతి వేడుకలు

శ్రీ విశ్వనాథ ఫౌండేషన్ నిర్వహణలో మరియు వివిధ దేశ తెలుగు సాహితీ సంస్థల సౌజన్యముతో 10 సెప్టెంబర్ 2020న ఉ.9.00 గం. నుండి రా.9.00 గం. వరకు అంతర్జాల వేదికల

Read More