గూగుల్ విజిటింగ్ కార్డు చేసుకుందామా?

గూగుల్ విజిటింగ్ కార్డు చేసుకుందామా?

‘నేను ఫలానా.. నా పని ఇది, నా బిజినెస్‌ ఇది’ అంటూ విజిటింగ్‌ కార్డులు తయారు చేయిస్తుంటారు. ఎవరినైనా కలిసినప్పుడు మీ వివరాలు చెప్పడానికి ఆ కార్డు ఇస్తుం

Read More