తాతగారికి సత్యాగ్రహాన్ని నేర్పింది మా నాయినమ్మే-ఇలా గాంధీ-Ela Gandhi In Mahatma Gandhi's 150th Birthday Celebrations By MGMNT In Dallas Texas USA

తాతగారికి సత్యాగ్రహాన్ని నేర్పింది మా నాయినమ్మే-ఇలా గాంధీ

ప్రతి మగాడి విజయం వెనుక ఓ ఆడది ఉంటుందనేది అసత్యమని నిరూపిస్తూ గాంధీజితో సమానంగా ఆయన పక్కనే నడుస్తూ లేదా ఆయన కంటే ఓ అడుగు ముందులోనే ఉంటూ కస్తుర్బా గాంధ

Read More