జర్మనీలో దసరా-బతుకమ్మ వేడుకలు

జర్మనీలో దసరా-బతుకమ్మ వేడుకలు

సమైక్య తెలుగు వేదిక స్టూట్ట్గర్ట్ జెర్మనీవారి ఆధ్వర్యం లో అక్టోబర్ 16 నాడు బతుకమ్మ మరియు దసరా పండగ ను మన తెలుగు వాళ్ళు ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ఈ కా

Read More