జట్రోఫా మొక్క వేరులో క్యాన్సర్ ఔషధం

జట్రోఫా మొక్క వేరులో క్యాన్సర్ ఔషధం

క్యాన్సర్‌ భయంకరమైన వ్యాధి అన్నది తెలిసిందే. దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించేందుకు ఎన్నో పరిశోధనలు నిరంతరం జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అందులో భాగంగానే పర్‌డ్యూ యూనివర్

Read More