తన చెప్పు తానే కొనుక్కున్న నిజాం నవాబు

తన చెప్పు తానే కొనుక్కున్న నిజాం నవాబు

ఒక్క చెప్పు...👞 (ఒక అద్భుతమైన సంఘటన.) భారతదేశపు మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ ఏది...? బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ! దాన్ని ఎవరు స్థాపించారు?

Read More