మనుషుల్లో కూడా విషం తయారీ వ్యవస్థ

మనుషుల్లో కూడా విషం తయారీ వ్యవస్థ

‘ఖలున నిలువెల్ల విషము గదరా సుమతీ’.. అని అప్పుడెప్పుడో సుమతీ శతకకారుడు చెప్పాడు! చెడ్డవాడికి ఒళ్లంతా విషమే ఉంటుందన్నది ఆయన లెక్క. కానీ.. మంచివారు, చెడ్

Read More