నిజమైన దేశభక్తుడు…రతన్‌టాటా

నిజమైన దేశభక్తుడు…రతన్‌టాటా

"మీరు సిగ్గులేని వారు కావచ్చు,నేను కాదు" - రతన్ టాటా 26/11 ముంబై దాడులకు కొన్ని నెలల తరువాత భారత్ మరియు విదేశాల్లో ఉన్న తమ హోటళ్ళన్నీ రీమోడలింగ్ చే

Read More