ఉపవాసంతో ప్రమాదం ఉంది

ఉపవాసంతో ప్రమాదం ఉంది

ఇతరుల మాట ఎలా ఉన్నా, మధుమేహులు ఉపవాస దీక్షలో ఉండడం ప్రమాదమేమో అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే , వారానికి ఒకటి రెండు రోజులు ఉపవాసం ఉండడం వేరు. అలా కాకుండా ఏ రంజ

Read More