క్యాన్సర్ “పీచ”మణుస్తుంది

క్యాన్సర్ “పీచ”మణుస్తుంది

ఆహారంలో పీచు ఉంటే అది పేగుల లోపలి భాగాన్ని శుభ్రంగా చేస్తుంది. పీచు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలు క్యాన్సర్‌ను నివారిస్తాయి. ఇలాంటి పీచులేని పదార్థాలు గతంలో ప

Read More