నైవేద్యం పెట్టాక పరదా ఎందుకు కప్పుతారు?

నైవేద్యం పెట్టాక పరదా ఎందుకు కప్పుతారు?

గుడిలో దేవుడికి పూజలు చేసేటప్పుడు కలిగే అనుభూతే వేరు. అయితే.. దేవుడికి జరిగే అన్నీ సేవలూ మనకళ్లముందే జరుగుతాయి.. నివేదన సమయంలో మాత్రం పరదా వేస్తుంటారు

Read More