వానాకాలం తాండ్రలు తింటే…

తాండ్ర అనగానే వెంటనే తాటి తాండ్ర, మామిడి తాండ్ర గుర్తుకొస్తాయి. వీటిని పొరలు, పొరలుగా తీసుకుని తింటూ ఉంటే ఆ మజానే వేరు. వీటిని ఇష్టపడని వారు ఉండరు. ఇ

Read More