తినే తిండిపైనే మనస్సు ఆధారపడి ఉంటుంది

తినే తిండిపైనే మనస్సు ఆధారపడి ఉంటుంది

శరీరం మాట మనసు వింటుంది. మనసు మాట శరీరం వింటుంది. ఈ రెండూ తిండి మాట వింటాయి. ఆశ్చర్యంగా అనిపించినా ఇది నిజం. మనమేంటన్నది మనం తినే తిండి మీదే ఆధారపడి ఉ

Read More