₹23కోట్ల సూపర్ కారు

₹23కోట్ల సూపర్ కారు

సూపర్‌ కార్ల తయారీ కంపెనీ గోర్డన్‌ ముర్రా ఆటోమోటీవ్‌ సరికొత్త సూపర్‌ కారు‌ను పరిచయం చేసింది. పూర్తిగా డ్రైవింగ్‌ను అస్వాదించే వారి కోసం తయారు చేసినట్

Read More