దటీజ్ తెనేటీగ పవర్

దటీజ్ తెనేటీగ పవర్

సృష్టిలో అన్నిటికన్నా తెలివైన ప్రాణి... మనిషే. అందులో సందేహం లేదు. కానీ ముఖ్యమైన ప్రాణి..? మనిషి మాత్రం కాదు, డౌటే లేదు. మరి ఎవరూ అంటే... ఒక చిన్న ఈగ.

Read More