తెలంగాణాలో బంగారం హాల్‌మార్కింగ్‌కు కొత్త నిబంధన

తెలంగాణాలో బంగారం హాల్‌మార్కింగ్‌ పరిధి పెంపు

ఇప్పుడు బంగారం ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలంటే హాల్ మార్కింగ్ తప్పనిసరి చేసింది కేంద్రం. తెలంగాణలో ఇంతకుముందు ఏడు జిల్లాల్లో మాత్రమే హాల్ మార్కింగ్ నిబంధన అ

Read More